Срещи във времето

Проект „Срещи във времето“ е насочен към популяризиране на слабо известни градски пространства, оказали ключово значение за развитието на българската култура и тяхното атрактивно представяне чрез дигиталните технологии. Проектът ще повиши привлекателността на столицата като туристическа дестинация, както и информираността на младежите, жителите и посетителите на града относно културния живот и емблематични културни пространства.
Проекът предвижда:
1.Разработване на виртуална платформа, съдържаща непопулярна информация и материали за значими локации от миналото, били ключови за формирането на българската култура и галерия с виртуална разходка на 10 места;
2.Съдаване на виртуална разходка, представяща панорамно заснети 10 локации с придружен дикторски текст;
3. Изработка на гайд с QR кодове към виртуалната разходка;
4. Провеждане на информационна кампания;
Чрез проектното предложение ще се интегрира информация за непопулярни места в София, които обаче са с ключова важност относно формирането на съвременни колтурни ценности, като по този начин се създадат атрактивнтуристически локации. Дейностите по проекта ще подчертаят и популяризират културно-историческото наследство на територията на столицата чрез дигитални инструменти, които позволяват достъпността до тях от всяка точка на света. Използвайки съвременните ИКТ технологии проектът ще стимулира и активното включване на младежи в туристическия живот на столицата, представители на гражданското общество, културни институции и организации.

Основна цел на проектното предложение е да допринесе за интелигентното и устойчиво туристическо развитие на столицата и популяризиране на слабо известни градски пространства с културно-историческа стойност чрез използването на съвременните дигитални технологии и иновативни комуникационни инструменти.
Проектът ще допринесе за развиването на туристическата атрактивност на знакови градски пространства в столицата и тяхното утвърждаване на като културно-исторически забележителности чрез реализиране на проектните дейности, които ще улеснят достъпа до култура, ще повишат участието в културни процеси и да съдействат за развитие на европейското културно измерение на града.

Проект: „Срещи във времето“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община -Програма „Европа“ 2021 от от Сдружение М.О.С.Т.