Сдружение М.О.С.Т. e сдружение с нестопанска цел, създадено през месец февруари 2015 година.


Основните цели на сдружение М.О.С.Т . са:

– Да съдейства за включването на хора в социална изолация и тяхната подготовко за ефективна реализация на пазара на труда.

– Да подпомогне ограничаването на изтичането на човешки и интелектуален потенциал от България.

– Да разработва и осъществява специализирани програми за обучение, насочени към развитие на знанията и уменията на деца, младежи и възрастни.

– Да прилага съвременни методи и технологии за развитие на нетрадиционното образование.

– Да способства за развитието на образованието и обучението в страната в съответствие с приоритетите на ЕС.

– Да съдейства за развитие на европейското гражданство.

– Да способства за популяризирането и опазването на българските традиции, бит и култура.

– Да помага за развитието на българските творци.

– Да насърчи гражданската активност на младите хора.

– Да организира инициативи в сферата на екологията, културата, образованието и социалните дейности.

Сдружението осъществява следните дейности:

1. Разработване и управление на собствени проекти и програми.

2. Участие в национални и международни проекти и програми.

3. Организация е съдействие за провеждане на регионални, областни, национални и международни мероприятия и инициативи в сферата на културата, обарозавието и обучението, екологията, социалните дейности.

4. Провеждане на дискусии и семинари.

5. Подпомагане на интелектуалното и творческото развитие на деца и младежи.

6. Организиране на дейности и мероприятия, способстващи за социалното включване на деца и младежи в риск и хора в социална изолация и др.